Miljö och Kvalitet

Kombinerad policy för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

 

NAO Entreprenads Policy

 

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och våra egna resurser

och förutsättningar arbeta för:

 

Att sälja och leverera tjänster till överenskomna specifikationer och krav.

 

Att minska miljöeffekterna från våra fordon och maskiner.

 

Att ständigt förbättra vår verksamhet ur kvalitets- miljö- och arbetsmiljösynpunkter.

 

Att förebygga föroreningar och ohälsa i vår verksamhet.

 

Att sträva efter att människor inte skadas.

 

Att verka för en god arbetsmiljö.

 

Att följa aktuell lagstiftning, andra samhällskrav samt med våra kunder överenskomna krav.

 

Att uppnå inom ramen för vårt ledningssystem ställda mål.

 

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, säkerhetsmässigt lämpligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

 

Sunne 2015- 04-07

 

 

VD/Lars-Erik Jansson

Våra miljöcertifikat

ISO 14001 MILJÖCERTIFIKAT

AFS 2001:1 ARBETSMILJÖCERTIFIKAT

ISO 9001 KVALITETSCERTIFIKAT

Copyright © All Rights Reserved